Reglementen

Op de wedstrijdserie zijn van toepassing het Internationale Zeilwedstrijdreglement (WR,2017-2020), de bepalingen van het Watersportverbond daarbij, de aankondiging (tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en deze wedstrijdbepalingen.

Penalty

De 720° straf zal vervangen worden door 360° straf

Inschrijvingen

 • Inschrijven dient vóór de wedstrijd on line te geschieden via www.rzv.nl/wedstrijdzeilen/algemeen.
 • De nota voor het inschrijfgeld zal per e-mail verstuurd worden en kan direct betaald worden via Ideal om de inschrijving te voltooien.
 • In principe kan in elke klasse deelgenomen worden. Voorlopig zijn de klassen Olympiajol en Laser actief.
 • De Laser standaard, Laser radiaal en Laser 4.7 zullen in één veld starten. De finishvolgorde is (behoudens protesten) bepalend voor de uitslag. Na afloop van de gehele serie zal op basis van de behaalde punten een apart klassement voor deze drie disciplines opgemaakt worden.
 • Laserzeilers mogen per woensdagavond kiezen of ze met een standaardzeil, radiaalzeil of 4.7-zeil starten. In het standaard-, radiaal- en 4.7-zeil dient wel hetzelfde zeilnummer te staan. Het jacht dient zich in de klasse met het grootste zeil (standaard, radiaal) in te schrijven en zal in dat klassement opgenomen worden.
 • Indien een jacht door omstandigheden met een ander nummer vaart, dient de stuurman dit direct na de finish te melden aan het comité. Zo niet, dan zal het jacht niet opgenomen worden in de uitslag.

Mededelingen aan de deelnemers

Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, geplaatst in de onderverdieping van het clubgebouw van de RZV. Zo mogelijk zullen de mededelingen per e-mail worden verzonden.

Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden vermeld vóór 19.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt.

Seinen op de wal

Er worden geen seinen op de wal getoond.

Programma van de wedstrijden

Woensdagavonden voorjaar:1, 8, 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni, 3, 10 en 17 juli.
Woensdagavonden najaar: 28 augustus, 4 11, 18 en 25 september waarbij er in verband met de kortere avonden sprintwedstrijden gevaren zullen worden.
Woensdagavond 24 juli staat als reserve waarna van 31 juli tot en met 21 augustus een zomerstop wordt ingelast.

Starttijd
Eerste start voor de Olympiajol is om 19.07 uur (zeven over zeven).
De eerste start voor de Laser is om 19.10 uur.
Afhankelijk van het weer en het aantal deelnemers zullen er één of meerdere wedstrijden per wedstrijdavond gevaren worden.

Klassenvlaggen

Olympiajol
Laser

Baan

  • Voor alle klassen is de baan een up-and-down wind baan. Er zal een kleine spreader liggen na de eerste bovenboei. De volgorde van de merktekens is: start – 1 (bb) – 1A (bb) – 2 (gate) –1 (bb) – Finish.
  • Indien er geen gate ligt moet boei 2 bakboord gerond worden
  • De baan kan bij ieder merkteken worden afgekort.
  • In het najaar zal er een kortere baan gevaren worden: Start – 1 (bb) – 1A (bb) – Finish.

Start

  • Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van de Rotterdamsche Zeilvereeniging.
  • Het startschip bevindt zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn.
  • De startlijn is als volgt gedefinieerd: de verenigingsvlag van de Rotterdamsche Zeilvereeniging aan boord van het startschip aan stuurboordzijde en een joon met een vlag aan bakboordzijde, gezien in de richting naar het eerste merkteken.

Startschema:

 • 19.04 uur waarschuwingssein Olympiajol
 • 19.07 uur start Olympiajol en waarschuwingssein Laser
 • 19.10 uur start Laser
 • Let op! Er zal een verkorte procedure toegepast worden. Dat betekent dat er geen 5 maar 3 minuten aangehouden wordt tussen het waarschuwingssein en de start!

= vlag U

*Wanneer vlag U als voorbereidingssein wordt gebruikt is regel “individuele terugroep” niet van toepassing. De score afkorting voor een vlag U straf is UFD. Wanneer vlag U  als voorbereidingssein is getoond, mag geen deel van de romp, bemanning of uitrusting van een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, gedurende de laatste minuut voor zijn startsein. Wanneer een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild.

Finish

De finishlijn is als volgt gedefinieerd: de verenigingsvlag van de RZV aan boord van het finishschip aan bakboord uiteinde en een joon met een vlag aan stuurboord uiteinde van de finishlijn, gezien vanuit de richting van het laatste merkteken. Boten die niet finishen binnen 10 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen zonder verhoor de score dnf krijgen.

Protesten

Protesten moeten worden geschreven op formulieren die aan de bar verkrijgbaar zijn en daar worden ingediend binnen 30 minuten na de finish van het laatste jacht in de laatste wedstrijd die dag.
Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt op het mededelingenbord binnen 30 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken.

Neem je straf op het water met de versoepelde strafregel door middel van het draaien van één rondje (360° in plaats van 720°)!!!

Puntentelling

Het Oostenrijkse puntensysteem zal worden toegepast. De voorjaars- en najaarsserie gelden als één klassement. Het aantal wedstrijden dat niet meegeteld wordt is als volgt:

 • Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
 • Wanneer 5 tot 9 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
 • Wanneer 10 tot 14 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.
 • Wanneer 15 tot 19 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de drie slechtste scores.
 • Wanneer 20 tot 24 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de vier slechtste scores.
 • Wanneer 25 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de vijf slechtste scores.

Prijzen

Voor het eindklassement worden na de laatste wedstrijd de prijzen uitgereikt in het clubgebouw van de RZV.

Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen

 • Deelname aan de wedstrijden is geheel voor eigen rekening en risico. De wedstrijdleiding kan op geen enkele manier enige vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade.
 • De leiding over een jacht en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die het jacht heeft ingeschreven.
 • Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.
 • Indien één van de seinen ‘N boven H’, ‘AP boven H’ of ‘AP boven A’ op één of meer wedstrijdcomité vaartuigen wordt getoond, dienen de jachten van de betreffende klasse(n) zonder uitstel naar de haven terug te keren.
 • Tijdens het verblijf op het water dient een deugdelijk zwemvest aan boord aanwezig te zijn, maar wordt het dragen hiervan ten sterkste aanbevolen . Een rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig.