Laat geen geld liggen!

In de ALV van maart 2019 werd Peter van Veen opgevolgd door ondergetekende als penningmeester. Mij werd begin van dit jaar ingefluisterd dat het gebruikelijk is dat de penningmeester in de Nieuwsbrief een update verstrekt van de stand van zaken. Als ik dat geweten had was ik niet aan het penningmeesterschap begonnen, maar ik kreeg nog enig uitstel van executie doordat de Nieuwsbrief in januari 2020 meer dan vol was, maar ik moest er nu toch aan geloven. Ik denk dat ik er nog wat van heb weten te maken, met daarbij in ieder geval een tip voor een aantal van de lezers om geen geld te laten liggen. Zo maak ik mij als penningmeester toch nog verdienstelijk en een beetje geliefd.

Terugblik 2019
Inkomsten
Aan de inkomstenkant waren er ontvangsten uit contributie en havengelden, uit opleidingen (JZO, JZO-weken en volwasseneninstructie), uit wedstrijden (woensdagavondwedstrijden en Boterletterwedstrijd), uit verhuur van boten en uit vergoedingen voor het gebruik van het gebouw.
Er werd weer sponsorgeld ontvangen van een van onze gewaardeerde leden en er werd subsidie ontvangen van Rotterdam Sportsupport.
Er werden aanvragen gedaan voor subsidies bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (Subsidieregeling SBOS) en daarnaast bij de Gemeente Rotterdam voor de werkzaamheden aan het plafond, maar op deze subsidieaanvragen werd nog niet beslist.

Uitgaven
Aan de uitgavenkant waren er uitgaven voor het gebouw, de haven, het varend materiaal en de activiteiten.
Bij het gebouw zijn te noemen de schilderswerkzaamheden, het aanbrengen van  lambrisering in de benedenzaal, het plaatsen van de traplift en werkzaamheden aan de balkontent. Voor de in 2020 te verrichten werkzaamheden aan het plafond werd dit jaar gereserveerd. Voor de haven zijn te noemen de aanschaf van 18 bootbokken en werkzaamheden aan het terrein.
Wat betreft het varend materiaal zijn te noemen de aanschaf van de Maxfun, een Polyvalk en 2 supboards, een console en nieuwe motor voor één van de Joker 420-rib’s en nieuwe zeilen voor de Maxfun. Daarnaast was er regulier onderhoud aan het varend materiaal en herstel van in de loop van het jaar ontstane schades.
Een bijzondere uitgave is dat een deel van de lening aan het Restauratiefonds werd afgelost.

Conclusie
Al met al zijn er meer uitgaven gedaan dan vooraf begroot was en het jaar wordt met een tekort ten opzichte van de begroting afgesloten. Uitgaven waarvoor niet was begroot, maar die wel nodig en verantwoord werden geacht, waren bijvoorbeeld de aanschaf van de bootbokken en de supboards, het opknappen van de benedenzaal met trespa platen en het Telekey-systeem voor de toegang. Onverwachte en dus niet begrote uitgaven werden gedaan voor reparatie van schade aan de powertrim van de blauwe Joker 470 en schade aan de Maxfun. Bij de Joker 470 ging het om schade als gevolg van ouderdom en bij de Maxfun ging het om schade die is ontstaan tijdens het takelen na het teamzeilen. We zijn nog in afwachting van de vraag of de schade aan de Maxfun verhaald kan worden op de verzekering van een ander.
Ten aanzien van het tekort wordt vermeld dat de reserves zijn toegenomen vanwege met name de werkzaamheden aan het plafond en dat wij nog in afwachting zijn van de beslissingen op de aanvragen van subsidies bij het Ministerie van WWS en bij de Gemeente Rotterdam. Indien daarop positief beslist wordt, worden deze subsidies pas in 2020 ontvangen.

Vooruitblik 2020
Begroting
Er wordt nog gewerkt aan een definitieve begroting. Deze zal in de ALV in maart worden gepresenteerd.
Een omvangrijke kostenpost voor dit jaar zijn de uitgaven voor de werkzaamheden aan het plafond, maar daarvoor werd in 2019 gereserveerd. Daarmee wordt wel ingeteerd op de reservering voor het onderhoud aan het gebouw en deze reserve zal weer moeten worden aangevuld.
Naast de uitgaven voor de werkzaamheden aan het plafond zijn in 2020 voor het gebouw uitgaven te verwachten voor het havenkantoor en voor schilderwerk aan het gebouw en de vlaggenmast.
Tevens behoeft onze vloot onderhoud. Uitgaven zijn met name te verwachten voor onderhoud aan het Doosje, het onderhoud van de Maxfun, de huuroptimisten en de rib’s.
Voor het havenplan werden 18 bootbokken gekocht in 2020. Voor het gebruik van de bootbokken zal in 2020 € 50,00 per bootbok in rekening worden gebracht. Daartegenover staat dat aan degenen die gebruik maken van de bootbokken (voor 1x uit en 1x in het water) geen kraangeld meer in rekening wordt gebracht. Voor de haven dient in 2020 rekening te worden gehouden met reparatie van de slipway.

De tarieven
De tarieven voor de contributie en het havengeld zijn niet gewijzigd. Wat wel gewijzigd is, zijn de tarieven voor het kranen en het in rekening brengen van kosten voor het gebruik van de bootbokken van de RZV. Alle tarieven zijn terug te vinden op onze website.

De facturen
De facturen voor de betaling van de contributie werden in januari 2020 verzonden. Degenen die nog niet betaald hebben, worden hierbij gevraagd dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Het kost de penningmeester onnodig tijd en moeite om gedurende het jaar herinneringen te verzenden voor de betaling van contributie en havengelden.

Automatische incasso
Inmiddels maakt een aanzienlijk deel van de leden gebruik van de mogelijkheid om de betaling van de contributie en havengelden automatisch te laten incasseren. De leden die dat nog niet doen kunnen het zichzelf en (niet onbelangrijk) ook de penningmeester makkelijker maken door aan hem email hidden; JavaScript is required een machtiging hiervoor te vragen.

Restitutie afdracht contributie
Voor leden die van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen lid zijn, wordt gewezen op de mogelijkheid tot het aanvragen van restitutie voor de afdracht aan het Watersportverbond. Informatie daarover en een formulier voor het aanvragen van de restitutie zijn te vinden op de website van het Watersportverbond. Laat geen geld liggen bij het Watersportverbond, het gaat om € 21,10. Let er wel op dat dit vóór 1 oktober van het lopende contributiejaar aangevraagd moet worden.

Tarieven clubmateriaal
Waar leden wel geld voor kunnen laten liggen is het gebruik van de Polyvalken. Het zeilen wordt door de RZV gefaciliteerd door het gratis ter beschikking stellen van deze boten. Sinds 2019 heeft de vereniging een Polyvlak in haar bezit. Daarnaast mogen we gebruik maken van de vloot Polyvalken van de RSZV.
Voor de leden die eens iets anders willen dan zeilen zijn sinds 2019 twee supboards gratis beschikbaar.
Clubmateriaal dat niet door de wind of met handkracht wordt voortbewogen is niet gratis beschikbaar en daarvoor kan je dus niet je geld laten liggen. Je betaalt echter niet de hoofdprijs. 
Reserveren van het clubmateriaal kan via “Mijn RZV” op de website. 

Subsidiemogelijkheden
Laat geen geld liggen geldt niet alleen voor de leden die lid zijn van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen, maar ook voor de RZV. Van 2019 t/m 2024 is subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen.Jaarlijks is € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dat hoeven we niet allemaal te hebben, maar een beetje van dat bedrag is ook meer dan welkom.
In 2019 werd namens de RZV bij het Ministerie van VWS subsidie aangevraagd op grond van de Subsidieregeling SBOS. Deze regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten. Ook in 2020 zal weer subsidie aangevraagd worden op grond van deze regeling. Subsidie zal worden aangevraagd voor uitgaven die werden gedaan in 2019 en voor uitgaven die nog worden gedaan in 2020.
Voor de akoestische werkzaamheden aan het plafond werd namens de RZV subsidie aangevraagd bij de Gemeente Rotterdam. Daarbij gaat het om subsidie van 1/3 deel van de kosten.
Er werden nog geen beslissingen genomen op grond van de in 2019 bij het Ministerie VWS en bij de Gemeente Rotterdam ingediende subsidieaanvragen. In 2020 worden de beslissingen op deze aanvragen verwacht.

Afscheid ING Bank
Door de RZV werd rekeningen aangehouden bij de ABN AMRO Bank en bij de ING Bank. De rekening bij de ING werd met name door onze havenmeester gebruikt. Van de ING hebben we afscheid genomen en voor de havenmeester is een rekening geopend bij de ABN AMRO

Wilmar Groenendijk, penningmeester