Vrijdag 29 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering Voorjaar plaats. Nadat er gezellig gezamenlijk door leden en bestuur was gegeten opende voorzitter Jaap Vonk om 20.04 uur de vergadering.

 Allereerst ging er dank uit naar Anne Beekers die bereid was gevonden de notulen te verzorgen van deze vergadering.

Het woord werd daarna al snel gegeven aan bestuurslid Marijn Romer die het eerste punt op de agenda kort inleidde: een interactieve sessie met de aanwezige leden verzorgd door sponsor 0to9. Deze interactieve sessie met als thema ‘Toekomst RZV’ werd begeleid door 0to9-ers Anne-Marie van den Bos en Quirine Hanssen.

In deze sessie werden onder meer de resultaten van de onlangs gehouden enquête besproken en een aanzet gedaan om te zoeken naar verbindende waarden onder de RZV-leden. Het was met recht een interactieve en gezellige bedoening die om een vervolg vraagt!

Na de pauze werd de vergadering vervolgd.

Met warme woorden en een minuut stilte werden Cora de Lange, vrouw van lid Bert de Lange en Ger van der Woerd, die lange tijd pachter bij onze vereniging was, herdacht.

De vergadering werd vervolgd met de ingekomen stukken en behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV Najaar 2018 en het Jaarverslag 2018. Tijdens dit agendaonderdeel informeerde Hugo Maarleveld over de stand van zaken omtrent de aanpak Kralingse Plas.

Daarna werden de leden bijgepraat door havencommissaris Robert Lubbers over de resultaten van de inspanningen van de commissie Herinrichting Haventerrein (Robert Lubbers, Henny en Kim Bos, Hugo Maarleveld, Han de Goederen). Kim Bos verhelderde en illustreerde de plannen met een mooie presentatie en beantwoordde vragen en opmerkingen vanuit de zaal over de plannen.

Na de pauze kwam de financiële afsluiting over 2018 aan de orde en bracht de kascommissie verslag uit. Het gevoerde financiële beleid werd positief beoordeeld, derhalve verleende de vergadering het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.

Hans Vermeulen en Wilmar Groenendijk werden hartelijk bedankt voor hun kascommissiewerk.

Met de behandeling van de begroting voor 2019 door penningmeester Peter van Veen werden er bijzondere projecten aan de vergadering voorgelegd:

Aanschaf van – en plan omtrent MaxFun, aanschaf traplift en maatregelen ter verbetering van de akoestiek van het verenigingsgebouw.

Niels de Vries vertelde met behulp van een pakkende presentatie over het belang voor de vereniging van het aanschaffen van een MaxFun. Daarnaast werd het plan rondom het gebruik, onderhoud en de organisatie rondom deze boot gepresenteerd. De vergadering nam het voorstel met enthousiasme over.

De plannen voor aanschaf van een traplift en de plannen ter verbetering van de akoestiek leverden discussies op. Het bestuur en de betrokkenen bij deze plannen (voor akoestiek zijn betrokken Cor de Vries, Norbert Dieleman, Jan Mani, Peter van Veen) werden flink bevraagd op details en onderliggende overwegingen.

Voor zowel de aanschaf van een traplift als ook de plannen ter verbetering van de akoestiek in het verenigingsgebouw gaf de vergadering uiteindelijk akkoord.

Hiermee werd ook een akkoord gegeven voor de begroting over 2019.

Penningmeester Peter van Veen nam deze avond afscheid. Voorzitter Jaap Vonk bedankte hem voor al zijn inspanningen en zijn grote bijdragen aan de RZV in de afgelopen jaren. Jaap maakte in zijn praatje gebruik van input die de aanwezige leden via hun smart phone online over Peter deelden. Dit leidde tot hilariteit!

Aan Wilmar Groenendijk werd een hartelijk welkom in het bestuur geheten. Hij toonde zich bereid om het penningmeesterschap over te nemen. Mooi!

Zowel voor Peter als voor Wilmar had de ALV een groot applaus!

Het tafelbloemstuk werd meegegeven aan Anne Beekers als blijk van dank voor haar grote hulp aan het bestuur op allerlei gebieden.

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en drankje gezellig nagesproken en verder van gedachten gewisseld.

Evelien Meeuwisse