WEDSTRIJDBEPALINGEN VOOR DE WOENSDAGAVOND COMPETITIE

 1. Reglementen

Op de wedstrijdserie zijn van toepassing het Internationale Zeilwedstrijdreglement (WR,2017-2020), de bepalingen van het Watersportverbond daarbij, de aankondiging (tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en deze wedstrijdbepalingen.

Penalty
De 720° straf zal vervangen worden door 360° straf.

 1. Inschrijvingen
 • Inschrijven dient vóór de wedstrijd on line te geschieden via www.rzv.nl.
 • De nota voor het inschrijfgeld zal per e-mail verstuurd worden en met kan direct betaald worden via Ideal om de inschrijving te voltooien.
 • In principe kan in elke klasse deelgenomen worden. Voorlopig zijn de klassen Laser, MaxFun en SW-klasse actief. Bij meer dan vijf deelnemers per klasse kan overwogen worden om de klasse apart te starten.
 • De Laser standaard, Laser radiaal en Laser 4.7 zullen in één veld starten. De finishvolgorde is (behoudens protesten) bepalend voor de uitslag. Na afloop van de gehele serie zal op basis van de behaalde punten een apart klassement voor deze drie disciplines opgemaakt worden.
 • Laserzeilers mogen per woensdagavond kiezen of ze met een standaardzeil, radiaalzeil of 4.7-zeil starten. In het standaard-, radiaal- en 4.7-zeil dient wel hetzelfde zeilnummer te staan. Het jacht dient zich in de klasse met het grootste zeil (standaard, radiaal) in te schrijven en zal in dat klassement opgenomen worden.
 • Indien een jacht door omstandigheden met een ander nummer vaart, dient de stuurman dit direct na de finish dit te melden aan het comité. Zo niet, dan zal het jacht niet opgenomen worden in de uitslag.
 1. Mededelingen aan de deelnemers

Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, geplaatst in de onderverdieping van het clubgebouw van de RZV. Zo mogelijk zullen de mededelingen per e-mail worden verzonden.

 1. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden vermeld vóór 19.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt.

 1. Seinen op de wal

Er worden geen seinen op de wal getoond.

 1. Programma van de wedstrijden

Data:
3, 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni, 5 en 12  juli, 23 en 30 augustus 6, 13, 20 en 27 september 2016
(15 juli t/m 20 augustus augustus zomerstop).
Starttijd:
Eerste start is om 19.10 uur. Afhankelijk van het weer en het aantal deelnemers zullen er één of twee wedstrijden per wedstrijddag gevaren worden. Overwogen kan worden om de starttijd in het najaar met een kwartier te vervroegen. Dit zal tijdig aan de deelnemers bekend gemaakt worden.

 1. Klassenvlaggen

Laserklasse: rode vlag met laserlogo
SW–klasse: cijferwimpel 2

Indien meer klassen meedoen zal op het mededelingenbord worden vermeld welke klassenvlag wordt toegewezen aan welke klasse.

 1. Baan
 • De baan is een up-and-down wind baan. Er zal een kleine spreader liggen na de eerste bovenboei. De volgorde van de merktekens is: start – 1 (bb) – 1A (bb) – 2 (gate) – 1 (bb) – Finish.
 • Indien er geen gate ligt moet boei 2 bakboord gerond worden.

 • De baan kan bij ieder merkteken worden afgekort
 • Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Hierbij worden geen seinen gegeven.
 1. Start
 • Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van de Rotterdamsche Zeilvereeniging.
 • Het startschip bevindt zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn.
 • De startlijn is als volgt gedefinieerd: de verenigingsvlag van de Rotterdamsche Zeilvereeniging aan boord van het startschip aan stuurboordzijde en een joon met een vlag aan bakboordzijde, gezien in de richting naar het eerste merkteken.
 • Een jacht dat niet binnen 5 minuten na zijn startsein start wordt als ‘DNS’ gekwalificeerd.
 • De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 (RvW) met het waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein. Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen zal een onderbroken fluitsignaal vlak voor het waarschuwingssein gegeven worden.
 • Startschema:
 • 19.05 uur waarschuwingssein Laser
 • 19.10 uur start Laser en waarschuwingssein SW, MaxFun
 • 19.15 uur start SW, MaxFun
 • Na een general recall zal na 1 minuut de Eerste Vervang gestreken worden. Een minuut daarna zal het voorbereidingssein (5 minuten) worden gegeven met het hijsen van de klassenvlag samen met de U-vlag (de UFD-regel*). Eén minuut voor de start zal de U-vlag gestreken worden en bij het startschot zal de klassenvlag gestreken worden. 

= vlag U

*Dit wijzigt regel 26. Wanneer vlag U als voor bereidingssein wordt gebruikt is regel “individuele terugroep” niet van toepassing. De score afkorting voor een vlag U straf is UFD. Wanneer vlag U  als voorbereidingssein is getoond, mag geen deel van de romp, bemanning of uitrusting van een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, gedurende de laatste minuut voor zijn startsein. Wanneer een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild.

 1. Finish

De finishlijn is als volgt gedefinieerd: de verenigingsvlag van de Rotterdamsche Zeilvereeniging aan boord van het finishschip aan stuurboordzijde en een joon met een vlag aan bakboordzijde, gezien vanuit de richting van het laatste merkteken.

 1. Protesten

Protesten moeten worden geschreven op formulieren die aan de bar verkrijgbaar zijn en daar worden ingediend binnen 30 minuten na de finish van het laatste jacht in de laatste wedstrijd die dag.
Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt op het mededelingenbord binnen 30 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken.

 1. Puntentelling

Het Oostenrijkse puntensysteem zal worden toegepast. De voorjaars- en najaarsserie gelden als één klassement. Indien zes wedstrijden zijn gezeild wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken. Vanaf 10 wedstrijden worden de twee slechtste resultaten afgetrokken. Vanaf 15 wedstrijden worden de drie slechtste resultaten afgetrokken en vanaf 20 wedstrijden worden de vier slechtste resultaten afgetrokken.
Voor de handicapbepaling wordt uitgegaan van de SW-cijfers zoals deze gelden voor 2011.

 1. Prijzen

Voor het eindklassement worden na de laatste wedstrijd de prijzen uitgereikt in het clubgebouw van de RZV.

Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen:

Veiligheid en aansprakelijkheid:

   • De leiding over een jacht en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die het jacht heeft ingeschreven.
   • Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich onmiddellijk bij het startschip te melden.
   • Indien één van de seinen ‘N boven H’, ‘AP boven H’ of ‘AP boven A’ op één of meer wedstrijdcomité vaartuigen wordt getoond, dienen de jachten van de betreffende klasse(n) zonder uitstel naar de haven terug te keren.
   • Tijdens het verblijf op het water dient een deugdelijk zwemvest aan boord aanwezig te zijn, maar wordt het dragen hiervan ten sterkste aanbevolen . Een rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig.
   • Deelname aan de wedstrijden is geheel voor eigen rekening en risico. De wedstrijdleiding kan op geen enkele manier enige vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade.