Vrijdag 30 maart j.l. vond de Algemene Ledenvergadering Voorjaar plaats. Nadat er gezellig gezamenlijk door leden en bestuur was gegeten opende voorzitter Jaap Vonk om 20.03 uur de vergadering.

Allereerst werd met warme woorden en een minuut stilte de recent overleden echtgenote, Marijke, van lid van verdienste Kees in ’t Veld herdacht.

Daarna sprak de voorzitter namens het bestuur dank en waardering uit naar de vele vrijwilligers die binnen de vereniging actief zijn. Hun hulp is en blijft onmisbaar bij de dagelijkse gang van zaken van onze vereniging.

De vergadering werd vervolgd met de behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV Najaar 2017.

Vervolgens werd er aandacht besteed aan het vervullen van de vacature voor de bestuurspositie ‘Communicatie en PR’. Deze vacature is tot op heden niet vervuld terwijl er grote behoefte is aan deze commissaris. Een oproep hierbij voor kandidaten voor deze vacature! Geïnteresseerden kunnen informatie hierover krijgen bij de secretaris via email hidden; JavaScript is required

Ook het afscheid van Peter de Weerdt, zeilcommissaris wedstrijden stond op de rol van de ALV. Peter werd bedankt met cadeaus en een persoonlijke speech door de voorzitter. Het bestuur zoekt naar een opvolger van Peter. Secretaris Evelien Meeuwisse werd herkozen.

Het al eerder verspreide jaarverslag over 2017 werd in de vergadering uitgebreid toegelicht door betreffende commissarissen.

Na de pauze kwam de financiële afsluiting over 2017 aan de orde en bracht de kascommissie verslag uit. Het gevoerde financiële beleid werd positief beoordeeld, derhalve verleende de vergadering het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. Ton van der Cammen en Wilmar Groenendijk werden hartelijk bedankt voor hun kascommissiewerk.

Naast de behandeling van de begroting voor 2018 door de penningmeester werden door elke commissaris afzonderlijk de plannen voor het komende jaar ontvouwd.

Aan het einde van de vergadering bedankte de voorzitter zijn medebestuursleden en alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en constructieve opmerkingen gedurende de vergadering.

Bloemen werden uitgereikt aan Alfred den Boestert voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging en het tafelbloemstuk werd meegegeven aan Yvonne de Weerdt voor haar jarenlange inzet voor de RZV op vele gebieden.

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en drankje gezellig nagesproken en verder van gedachten gewisseld.

Evelien Meeuwisse, secretaris