Het jaar 2017 was voor de RZV een intensief jaar, ook in financieel opzicht. Er is het nodige gebeurd en dus ook uitgegeven. We pakken even de hoogtepunten eruit:

  • De verbouwing van de keuken
  • De renovatie van de vlet
  • De installatie van de zonnepanelen
  • Het vervangen van de Whaly’s door rib’s

Daarnaast hadden we dit jaar ook nog een buitengewoon feestje, het lustrum ter ere van ons 105-jarig bestaan.

We konden deze financiële uitdagingen goed het hoofd bieden mede dankzij een aantal sponsors.
In de eerste plaats Volkskracht, die een grote duit in de zak heeft gedaan met betrekking tot de nieuwe keuken.
Een aantal leden middels kruksponsoring mede bijgedragen aan de nieuwe keuken.
Een vooraanstaand lid heeft flink bijgedragen aan de renovatie van de vlet.
Sportsupport heeft bijgedragen aan onze zeilactiviteiten en last but not least heeft de Nederlandse Staat ons de BTW op de zonnepanelen kwijtgescholden.
Al met al spelen we dit jaar ongeveer quitte. Een gedetailleerde onderbouwing zal op de voorjaarsvergadering worden gepresenteerd.

Aan de begroting van 2018 wordt nog gewerkt. Het bestuur zal niet stilzitten en ook dit jaar een aantal activiteiten en klussen oppakken. Ook hierover in de voorjaarsvergadering meer.

Contributie
Zoals aangekondigd in de najaarsvergadering gaat de contributie iets omhoog,  de inflatie ongeveer volgend.
Voor een volwassenen lidmaatschap zal € 149,00 worden gefactureerd (was € 147,00) en voor een jeugdlidmaatschap € 62,00 (was € 61,00). Alle nieuwe tarieven zijn te vinden op onze website.
De inning zal in de week van 22 januari plaatsvinden.

Degenen die nog niet via automatische incasso betalen doen de penningmeester een groot plezier door het niet op betalingsherinneringen te laten aankomen.

Nog prettiger zou het zijn als degenen die vorig jaar nog niet aan de oproep om een machtiging te tekenen geen gehoor hebben gegeven, dit alsnog doen. Bij de nieuwe leden stellen we dit al verplicht.

Tot slot….

Rest mij eenieder een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen, met veel plezier in en rond ons mooie clubhuis!

Peter van Veen, penningmeester